Leerplicht

Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
 

Absentie

Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht voor 9 uur ’s morgens. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.


Verlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor: • verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubileum van ouders of grootouders
• andere gewichtige omstandigheden
 

Vakantie

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. Zo’n extra verlof dient (indien mogelijk) minstens twee weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd met een aanvraagformulier. De directeur mag dit bijzonder verlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan.
 

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor verlof kunt u op school verkrijgen of hier downloaden

Meer informatie

Klik hier voor het stroomschema om te zien of uw kind(eren) in aanmerking komen voor verlof.
Klik voor uitgebreide informatie van de Gemeente Lochem hier