Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd.

De MR van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten.
 

Oudergeleding:

Robbert de Weerd (voorzitter)
Peter Dreschler
Sharon Brunshorst

Personeelsgeleding

Martine Wolsink (secretaris)
Maaike van Bolhuis

Vacant

 

Meedenken en meebeslissen

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.
 

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken.

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de leden om de twee jaar worden gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR of zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken. 

Uw mening en suggesties

 

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven.

Contactpersoon MR: Martine Wolsink
E-mail naar: mrpropschool@poolsterscholen.nl 

Klik HIER voor het jaarverslag van de medezeggenschapsraad 2022-2023

Notulen

Notulen 15-01-2024

Notulen 27-02-2024

Notulen 02-04-2024

Notulen 21-05-2024

 

Ouderraad  

Als Ouderraad van de Meester G. Propschool willen wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en haar leerlingen. Dit doen wij door een brug te vormen tussen leerlingen, school en ouders, zodat we samen de best mogelijke omstandigheden kunnen creëren voor deze ontwikkeling.

Vanuit onze rol organiseren we evenementen en festiviteiten op school, assisteren we bij de uitvoering van activiteiten en zetten we ons in voor cultuur, creativiteit en sport.

Tevens leveren wij een financiële bijdrage aan verschillende activiteiten en ter ondersteuning van het lesprogramma. De middelen om deze financiële ondersteuning te kunnen bieden, verkrijgen wij uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Kortom, wij zetten ons met plezier en overgave in om iedereen een geweldig schooljaar te bezorgen!

Wat organiseren we?

Als ouderraad organiseren we activiteiten die géén deel uitmaken van het reguliere lesprogramma maar hier wél op aansluiten. De activiteiten definiëren we in samenwerking met school en we stellen verschillende commissies samen om deze te initiëren en te organiseren.

Tijdens vergaderingen, die we circa 6 keer per jaar houden, bespreken we samen met school de wensen, ideeën, mogelijkheden en uitvoering.

De Ouderraad is onder anderen actief bij de volgende activiteiten:

Kinderboekenweek                                   
Sint Maarten                         
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Koningsspelen
Schoolfeest
Lief en Leed
Laatste Schoolweek

Goede doelen
Grote projecten vanuit school

Wie zijn wij?

Wij zijn actieve ouders die zich graag inzetten voor alle kinderen op school.

Wij spreken niet alleen met de teamleden die de Ouderraad vanuit school versterken, maar komen in contact met alle leerkrachten en uiteraard de kinderen. Zo voelen wij ons “thuis” op school en zijn wij in staat om bruggen te bouwen. Ieder lid van de ouderraad doet dit vanuit zijn/haar eigen kracht en samen zijn wij sterk.

OR leden:

vacature (voorzitter)                                                                  

Mark Berenpas (secretaris)

Maaike de Haan (penningmeester)

Anouk Hendrikse

Anne Varenbrink

Anne ter Welle

Ingmar Brandt

Liesbeth Harmsen

Susanne Beerens

Winnie Dankers

vanuit het team: Juf Janneke en juf Sandra

Wilt u zich ook graag inzetten voor alle Prop kinderen? Laat het ons weten! Nieuwe OR leden zijn altijd welkom, want hoe meer handen hoe meer we gezamenlijk kunnen doen.

 

Contact

orpropschool@gmail.com